limolin的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/limolin

博文

陈国强教授研究论文

已有 3433 次阅读 2012-2-13 20:28 |系统分类:人物纪事| 论文, 教授

 1. Shen SM, Yu Y, Wu ZX, Zheng Y, Chen GQ, Wang LS.FEBS Lett.2011;585(14):2307-12.
 2. Qiao Z, Wang W, Wang L, Wen D, Zhao Y, Wang Q, Meng Q, Chen G, Wu Y, Zhou H.Bioorg Med Chem Lett. 2011;21(21):6389-92.
 3. Yang ZY, Qu Y, Zhang Q, Wei M, Liu CX, Chen XH, Yan M, Zhu ZG, Liu BY, Chen GQ, Wu YL, Gu QL.Int J Cancer. 2011 Jul 27. doi: 10.1002/ijc.26331.
 4. Xu Y, Li J, Zuo Y, Deng J, Wang LS, Chen GQ.Cancer Lett. 2011;309(1):78-84.
 5. Zhao XY, Zhao KW, Jiang Y, Zhao M, Chen GQ. J Biol Chem. 2011 Oct 21;286(42):36808-19
 6. Huang Y, Hou JK, Chen TT, Zhao XY, Yan ZW, Zhang J, Yang J, Kogan SC, Chen GQ.Autophagy. 2011 Oct 1;7(10):1132-44
 7. He LC, Xu HZ, Gu ZM, Liu CX, Chen GQ, Wang YF, Wen DH, Wu YL.Biochem Biophys Res Commun. 2011;406(3):430-4.
 8. Liu XX, Li XJ, Zhang B, Liang YJ, Zhou CX, Cao DX, He M, Chen GQ, He JR, Zhao Q.FEBS Lett. 2011;585(9):1363-7.
 9. Xiao WL, Wu YL, Shang SZ, He F, Luo X, Yang GY, Pu JX, Chen GQ, and Sun HD. Helvetica Chimica Acta.2010,93(10):1975–1982
 10. Zhang B, Liu XX, He JR, Zhou CX, Guo M, He M, Li MF, Chen GQ, Zhao Q.Carcinogenesis. 2011 Jan;32(1):2-9.
 11. Gu ZM, Liu CX, Wu SF, Zhao M, Xu HZ, Liu W, Zhou HC, Chen GQ, Wu YL. FEBS Lett. 2011 Jan 21;585(2):375-80.
 12. Huang Z, Zhu L, Cao Y, Wu G, Liu X, Chen Y, Wang Q, Shi T, Zhao Y, Wang Y, Li W, Li Y, Chen H, Chen G, Zhang J.Nucleic Acids Res. 2010;39(1):663-669
 13. Gu ZM, Wu YL, Zhou MY, Liu CX, Xu HZ, Yan H, Zhao Y, Huang Y, Sun HD, Chen GQ.Blood.2010;116(24):5289-5297.
 14. Wu YL, Zhou HC, Chen GQ:Front. Med. China 2010, 4(4): 363–370
 15. Wang LS, Chen GQ. Scientia Sinica Vitae. 2010;40:778-787
 16. Xu Y, Zuo Y, Zhang H, Kang X, Yue F, Yi Z, Liu M, Yeh ET, Chen G, Cheng J.J Biol Chem. 2010;285(47):36682-8.
 17. Zhao XY, Chen TT, Xia L, Guo M, Xu Y, Yue F, Jiang Y, Chen GQ, Zhao KW. Carcinogenesis.2010;31(8): 1367-1375.
 18. Weng Z, Li D, Zhang L, Chen J, Ruan CG, Chen GQ, T. Kent Gartner, Liu JL. Blood. 2010;116(14): 2579-2581.
 19. Xu HZ, Huang Y, Wu YL, Zhao Y, Xiao WL, Lin QS, Sun HD, Dai W, Chen GQ. Cell Cycle. 2010; 9(14): 1-11.
 20. Wu SF,Huang Y,Hou JK,Yuan TT,Zhou CX,Zhang J,Chen GQ.Leukemia.2010,24:544–551
 21. Shen SM,Yu Y,Wu YL,Cheng JK,Wang LS,Chen GQ,Carcinogenesis.2010,31(3):419–426
 22. Duan XF, Wu YL, Xu HZ, Zhao M, Zhuang HY, Wang XD, Yan H, Chen GQ. Chem Biol Interact. 2010;183 : 222
 23. Gao FH, Wu YL, Zhao M, Liu CX, Wang LS, Chen GQ. Exp Cell Res. 2009;315(19):3250-8.
 24. He F, Xiao WL, Pu JX, Wu YL, Zhang HB, Li XN, Zhao Y, Yang LB, Chen GQ, Sun HD. Phytochemistry. 2009;70(11-12):1462-6. Epub 2009 Aug 25
 25. Yue F, Wang LS, Xia L, Wang XL, Feng B, Lu AG, Chen GQ, Zheng MH. Proteomics Clin Appl, 2009,3(10): 1225-1235
 26. Xiong H, Chen ZF, Liang QC, Du W, Chen HM, Su WY, Chen GQ, Han ZG, Fang JY. J Cell Mol Med. 2009 Jan 16. [Epub ahead of print] PMID: 19175468 [PubMed - as supplied by publisher]
 27. Liao SH, Zhao XY, Han YH, Zhang J, Wang LS, Xia L, Zhao KW, Zheng Y, Guo M, Chen GQ. Proteomics. 2009 Jul 27;9(15):3901-3912
 28. Zhang J, Chen GQ. Pathophysiology. 2009 16:297-303
 29. Zhang YJ, Dai Q, Sun DF, Xiong H, Tian XQ, Gao FH, Xu MH, Chen GQ, Han ZG, Fang JY. Ann Surg Oncol. 2009 Sep;16(9):2617-28
 30. Zhao M, Duan X-F, Zhao X-Y, Zhang B, Lu Y, Liu W, Cheng JK, Chen GQ. PLoS ONE.2009; 4(8): e6552.
 31. Zhao Y, Pu JX, Huang SX, Wu YL, Yang LB, Xiao WL, Han QB, Chen GQ, Sun HD. J Nat Prod. 2009 , 72(1):125-9.
 32. Chen S, Han YH, Zheng Y, Zhao M, Yan H, Zhao Q, Chen GQ, Li D. Leuk Res. 2009 , 33(8):1108-13
 33. Yuan TT, Huang Y, Zhou CX, Yu Y, Wang LS, Chen GQ. Apoptosis. 2009 , 14(5):699-710
 34. Meng C, Jin X, Xia L, Shen SM, Wang XL, Cai J, Chen GQ, Wang LS, Fang NY. J Proteome Res. 2009 , 8(5):2463-2475 PMID: 19265432
 35. Chen LY, Pan WW, Chen M, Li JD, Liu W, Chen GQ, Huang S, Papadimos TJ, Pan ZK. The Journal of Immunology, 2009, 182: 2518 –2524.
 36. Yu H, Meng Y, Wang LS, Jin X, Gao LF, Zhou L, Ji K, Li Y, Zhao LJ, Chen GQ, Zhao XJ, Yang B.Proteomics 2009, 9, 504–511
 37. Zhao M, Duan XF, Wen DH, Chen GQ. Biochem Biophys Res Commun. 2009 , 382(3):508-13
 38. Zheng Y, Wang LS, Xia L, Han YH, Liao SH, Wang XL, Cheng JK, Chen GQ. Proteomics. 2009 , 9(8):2064-2075
 39. Zhang N, Zhang H, Xia L, Zheng Y, Yu Y, Zhu Y, Chen GQ, Di W.Cancer Letters 278 (2009) 139–144
 40. Zhang J, Song LP, Huang Y, Zhao Q, Zhao KW, Chen GQ. haematologica.2008 , 93(10).1480-1487
 41. Jin X, Wang LS, Xia L, Zheng Y, Meng C, Yu Y, Chen GQ, Fang NY. Biochemical and Biophysical Research Communications 371 (2008) 804–809
 42. Tan C, Cai LQ, Wu W, Qiao Y, Imperato-McGinley J, Chen GQ, Zhu YS. Cancer Chemother Pharmacol.DOI 10.1007/s00280-008-0740-8
 43. Lu Y, Peng ZG, Yuan TT, Yin QQ, Xia L, Chen GQ. Leukemia 2008, 22, 378–386
 44. Peng ZG, Zhou MY, Huang Y, Qiu JH, Wang LS, Liao SH, Dong S, Chen GQ. Oncogene 2008, 27, 839–847
 45. Song LP, Zhang J, Wu SF, Huang Y, Zhao Q, Cao JP, Wu YL, Wang LS, Chen GQ. Oncogene 2008, 27, 519–527
 46. Yang L, Jiang Y, Wu SF, Zhou MY, Wu YL, Chen GQ. Carcinogenesis, 2008, 29(2) 291–298
 47. Huang Y, Qiu J, Chen GQ, Dong S. Biochemical and Biophysical Research Communications 365 (2008) 258–265
 48. Wang S, Zheng Y, Yu Y, Xia L, Chen GQ, Yang YZ, Wang LS. Acta Pharmacol Sin 2008 , 29 (1): 135–142
 49. Yan H, Wang YC, Li D, Wang Y, Liu W, Wu YL, Chen GQ. Leukemia (2007) 21, 1488–1495
 50. Yu Y, Wang LS, Shen SM, Xia L, Zhang L, Zhu YS, Chen GQ. Journal of Proteome Research 2007, 6, 3808-3818
 51. Qiu J, Huang Y, Chen GQ, Chen Z, Tweardy DJ, Dong S. Molecular Biology of the Cell, 2007, 18, 3941–3951
 52. Xu M, Li D, Lu Y, Chen GQ. Experimental Hematology 35 (2007) 1249–1255
 53. Gao FH, Wang Q, Wu YL, Li X, Zhao KW, Chen GQ. Biochemical and Biophysical Research Communications 356 (2007) 505–511
 54. Liu W, Zhu YS, Guo M, Yu Y, Chen GQ. Leukemia Research 31 (2007) 1565–1574
 55. Shen WW, Wu J, Cai L, Liu BY, Gao Y, Chen GQ, Fu GH. Neoplasia . 2007, 9(10) , 812 – 819
 56. Wang Y, Wu SF, Chen GQ, Fu GH. Molecular Membrane Biology, 2007, 24(1): 65-73
 57. Chen GQ, Wang LS, Wu YL, Yu Y. Acta Pharmacol Sin 2007, 28 (9): 1316–1324
 58. Zhang L, Wang LS, Xu Y, Xia L, Chen WL, Zheng Y, Chen GQ. Chinese Journal of Physiology 2006, 49(4):182-191
 59. Xiao S, Li D, Zhu HQ, Song MG, Pan XR, Jia PM, Peng LL, Dou AX, Chen GQ, Chen SJ, Chen Z, Tong JH. PNAS . 2006 . 103 . 44. 16448-16453
 60. Ren H, Cao Y, Zhao Q, Li J, Zhou C, Liao L, Jia M, Zhao Q, Cai H, Han ZC, Yang R, Chen GQ, Zhao RC. Biochemical and Biophysical Research Communications 347 (2006) 12–21
 61. Pan XY, Chen GQ, Cai L, Buscemi S, Fu GH. British Journal of Haematology, 2006.134, 491–499
 62. Li X, Xu YB, Wang Q, Lu Y, Zheng Y, Wang YC, Lubbert M, Zhao KW, Chen GQ. JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY 2006, 208:594–601
 63. Huang Y, Zhao Q, Zhou CX, Gu ZM, Li D, Xu HZ, Wiedmer T, Sims PJ, Zhao KW, Chen GQ. Oncogene. 2006, 25, 6618–6627
 64. Han YH, Xia L, Song LP, Zheng Y, Chen WL, Zhang L, Huang Y, Chen GQ, Wang LS. Proteomics 2006, 6, 3262–3274
 65. Lu Y, Xu YB, Yuan TT, Song MG, Lubbert M, Fliegauf M, Chen GQ. Leukemia. 2006, 1–7
 66. Jin X, Xia L, Wang LS, Shi JZ, Zheng Y, Chen WL, Zhang L, Liu ZG, Chen GQ, Fang NY. Proteomics 2006, 6, 1948–1956
 67. Wu YL, Dudognon C, Nguyen E, Hillion J, Pendino F, Tarkanyi I, Aradi J, Lanotte M, Tong JH, Chen GQ, Segal-Bendirdjian E. Journal of Cell Science .2006.119 (13).2797-2806
 68. Guo M, Song LP, Jiang Y, Liu W, Yu Y, Chen GQ. Apoptosis 2006; 11: 67–77
 69. Liu W, Guo M, Xu YB, Li D, Zhou ZN, Wu YL, Chen Z, Kogan SC, Chen GQ. BLOOD, 2006. 107, 2. 698-707
 70. Yan H, Peng ZG, Wu YL, Jiang Y, Yu Y, Huang Y, Zhu YS, Zhao Q, Chen GQ. haematologica.2005; 90(12).1607-1616
 71. Zhao KW, Li D, Zhao Q, Huang Y, Silverman RH, Sims PJ, Chen GQ. THE JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY. 2005, 280, 52, 42707–42714
 72. Fu GH, Wang Y, Xi YH, Guo ZW, Liu XB, Bai SZ, Yang BF, Chen GQ. Journal of Drug Targeting, 2005;13(4);235-243
 73. Li Z, Liu Q, Song M, Zheng Y, Nan P, Cao Y, Chen GQ, Li Y, Zhong Y. BioSystems 82 (2005) 226–234
 74. Xue ZH, Jiang Y, Yu Y, Wang LS, Chen GQ, Zhao Q. Biochemical and Biophysical Research Communications 332 (2005) 1140–1145
 75. Jiang Y, Xue ZH, Shen WZ, Du KM, Yan H, Yu Y, Peng ZG, Song MG, Tong JH, Chen Z, Huang Y, Lubbert M, Chen GQ. Leukemia. 2005, 19, 1239–1247
 76. Yu Y, Chen S, Wang LS, Chen WL, Guo WJ, Yan H, Zhang WH, Peng CH, Zhang SD, Li HW, Chen GQ. Oncology 2005;68:79–86
 77. Fu GH, Wang Y, Xi YH, Shen WW, Pan XY, Shen WZ, Jiang XS, Chen GQ. FEBS Letters 579 (2005) 2105–2110
 78. Song MG, Gao SM, Du KM, Xu M, Yu Y, Zhou YH, Wang Q, Chen Z, Zhu YS, Chen GQ. BLOOD, 2005 . 105, 9, 3714-3721
 79. Wang YY, Zhou GB, Yin T, Chen B, Shi JY, Liang WX, Jin XL, You JH, Yang G, Shen ZX, Chen J, Xiong SM, Chen GQ, Xu F, Liu YW, Chen Z, Chen SJ. PNAS. 2005. 102. 4. 1104–1109
 80. Yin T, Wu YL, Sun HP, Sun GL, Du YZ, Wang KK, Zhang J, Chen GQ, Chen SJ, Chen Z. BLOOD, 2004 . 104, 13, 4219-4225
 81. Zhao KW, Li X, Zhao Q, Huang Y, Li D, Peng ZG, Shen WZ, Zhao J, Zhou Q, Chen Z, Sims PJ, Wiedmer T, Chen GQ. BLOOD, 2004 , 104, 12, 3731-3738
 82. Zhao Q, Tao J, Zhu Q, Jia PM, Dou AX, Li X, Cheng F, Waxman S, Chen GQ, Chen SJ, Lanotte M, Chen Z, Tong JH. Leukemia . 2004, 18, 285–292
 83. Huang Y, Du KM, Xue ZH, Yan H, Li D, Liu W, Chen Z, Zhao Q, Tong JH, Zhu YS, Chen GQ. Leukemia. 2003, 17, 2065–2073
 84. Cai X, Yu Y, Huang Y, Zhang L, Jia PM, Zhao Q, Chen Z, Tong JH, Dai W, Chen GQ. Leukemia. 2003, 17, 1333–1337
 85. Chen GQ, Zhou L, Styblo M, Walton F, Jing Y, Weinberg R, Chen Z, Waxman S. CANCER RESEARCH. 2003, 63, 1853–1859
 86. Fang J, Chen SJ, Tong JH, Wang ZG, Chen GQ, Chen Z. Cancer Biology & Therapy. 2002, 1:6, 614-620
 87. Gu BW, Xiong H, Zhou Y, Chen B, Wang L, Dong S, Yu ZY, Lu LF, Zhong M, Yin HF, Zhu GF, Huang W, Ren SX, Gallagher RE, Waxman S, Chen GQ, et al. PNAS. 2002, 99, 11, 7640-7645
 88. Chen Z, Chen GQ, Shen ZX, Sun GL, Tong JH, Wang ZY, Chen SJ. Semin Hematol. 2002, 39(2 Suppl 1):22-6.
 89. Jia P, Chen GQ, Huang X, Cai X, Yang J, Wang L, Zhou Y, Shen Y, Zhou L, Yu Y, Chen S, Zhang X, Wang Z. Chinese Medical. 2001, 114, 1 :19-24
 90. Jing Y, Wang L, Xia L, Chen GQ, Chen Z, Miller WH, Waxman S. BLOOD, 2001, 97, 1, 264-269
 91. Zhao WL, Chen SJ, Shen Y, Xu L, Cai X, Chen GQ, Shen ZX, Chen Z, Wang ZY. Leukemia and Lymphoma, 2001, 42, 1265–1273
 92. Chen Z, Chen GQ, Shen ZX, Chen SJ, Wang ZY. Semin Hematol. 2001, 38(1):26-36
 93. X Cai, Y-L Shen, Q Zhu, P-M Jia, Y Yu, L Zhou, Y Huang, J-W Zhang, S-M Xiong, S-J Chen, Z-Y Wang, Z Chen and G-Q Chen. Leukemia . 2000, 14, 262–270
 94. Chao Niu, Hua Yan, Ting Yu,et al.Blood, 1999, 94, 10, 3315-3324
 95. J Zhu, W-M Guo, Y-Y Yao, W-L Zhao, L Pan, X Cai, B Ju, G-L Sun, H-L Wang, S-J Chen, G-Q Chen, J Caen,Z Chen and Z-Y Wang. Leukemia. 1999, 13, 1062–1070
 96. Xin-Hua Zhu, Yu-Lei Shen, Yong-kuiJing,et al. Journal of the National Cancer Institute, 1999, 91, 9, 772-778
 97. Zhi-Xiang Shen, Guo-Qiang Chen, Jian-Hua Ni, et al. Blood, 1997, 89, 9, 3354-3360
 98. Chen GQ, Shi XG, Tang W, Xiong SM, Zhu J, Cai X, et al. Blood. 1997;89(9):3345-53.
 99. SY Zhang, J Zhu, GQ Chen, XX Du, LJ Lu, Z Zhang, HJ Zhong, HR Chen, ZY Wang, R Berger,M Lanotte, S Waxman, Z Chen and SJ Chen. Blood, 1996, 87, 8, 3404-3409
 100. Guo-Qiang Chen, Jun Zhu, Xue-Geng Shi,et al. Blood, 1996, 88, 3, 1052-1061
 101. Chen GQ, Shen ZX, Wu F, Han JY, Miao JM, Zhong HJ,Li XS, Zhao JQ, Zhu J, Fang ZW, Chen SJ, Chen Z,Wang ZY.Leukemia. 1996, 10(5):825-8.


https://wap.sciencenet.cn/blog-682526-537044.html


收藏 IP: 117.136.5.*| 热度|

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2022-12-8 07:08

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部