ChinesePhysicsB的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/ChinesePhysicsB

博文

[转载]CPB2023年第4期编辑推荐文章

已有 437 次阅读 2023-5-5 10:43 |系统分类:论文交流|文章来源:转载

公用顶.jpg

CPB2023年第4期编辑推荐文章,敬请关注!

短红线.png

COVER

Tunable phonon-atom interaction in a hybrid optomechanical system

Yao Li(李耀), Chuang Li(李闯), Jiandong Zhang(张建东), Ying Dong(董莹), and Huizhu Hu(胡慧珠)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  044213

Abstract

PDF


短红线.png

HIGHLIGHT

Modeling of thermal conductivity for disordered carbon nanotube networks

Hao Yin(殷浩), Zhiguo Liu(刘治国), and Juekuan Yang(杨决宽)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  044401

Abstract

PDF


短红线.png

HIGHLIGHT

Effects of phonon bandgap on phonon-phonon scattering in ultrahigh thermal conductivity θ-phase TaN

Chao Wu(吴超) and Chenhan Liu(刘晨晗)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  046502

Abstract

PDF


短红线.png

HIGHLIGHT

Conductive path and local oxygen-vacancy dynamics: Case study of crosshatched oxides

Z W Liang(梁正伟), P Wu(吴平), L C Wang(王利晨), B G Shen(沈保根), and Zhi-Hong Wang(王志宏)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  047303

Abstract

PDF


短红线.png

HIGHLIGHT

Strong spin frustration and magnetism in kagomé antiferromagnets LnCu3(OH)6Br3 (Ln=Nd, Sm, and Eu)

Jin-Qun Zhong(钟金群), Zhen-Wei Yu(余振伟), Xiao-Yu Yue(岳小宇), Yi-Yan Wang(王义炎), Hui Liang(梁慧), Yan Sun(孙燕), Dan-Dan Wu(吴丹丹), Zong-Ling Ding(丁宗玲), Jin Sun(孙进), Xue-Feng Sun(孙学峰), and Qiu-Ju Li(李秋菊)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  047505

Abstract

PDFSPECIAL TOPIC—Smart design of materials and design of smart materials

短红线.png

Fast prediction of the mechanical response for layered pavement under instantaneous large impact based on random forest regression

Ming-Jun Li(励明君), Lina Yang(杨哩娜), Deng Wang(王登), Si-Yi Wang(王斯艺), Jing-Nan Tang(唐静楠), Yi Jiang(姜毅), and Jie Chen(陈杰)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  046203

Abstract

PDF


短红线.png

Prediction of lattice thermal conductivity with two-stage interpretable machine learning

Jinlong Hu(胡锦龙), Yuting Zuo(左钰婷), Yuzhou Hao(郝昱州), Guoyu Shu(舒国钰), Yang Wang(王洋), Minxuan Feng(冯敏轩), Xuejie Li(李雪洁), Xiaoying Wang(王晓莹), Jun Sun(孙军), Xiangdong Ding(丁向东), Zhibin Gao(高志斌), Guimei Zhu(朱桂妹), and Baowen Li(李保文)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  046301

Abstract

PDF


短红线.png

Forecasting solar still performance from conventional weather data variation by machine learning method

Wenjie Gao(高文杰), Leshan Shen(沈乐山), Senshan Sun(孙森山), Guilong Peng(彭桂龙), Zhen Shen(申震), Yunpeng Wang(王云鹏), AbdAllah Wagih Kandeal, Zhouyang Luo(骆周扬), A. E. Kabeel, Jianqun Zhang(张坚群), Hua Bao(鲍华), and Nuo Yang(杨诺)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  048801

Abstract

PDF


INVITED REVIEW

短红线.png

Recent progress on the planar Hall effect in quantum materials

Jingyuan Zhong(钟景元), Jincheng Zhuang(庄金呈), and Yi Du(杜轶)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  047203

Abstract

PDF


INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT

短红线.png

Precision measurement and suppression of low-frequency noise in a current source with double-resonance alignment magnetometers

Jintao Zheng(郑锦韬), Yang Zhang(张洋), Zaiyang Yu(鱼在洋),Zhiqiang Xiong(熊志强), Hui Luo(罗晖), and Zhiguo Wang(汪之国)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  040601

Abstract

PDF


短红线.png

Measurements of Majorana transition frequency shift in caesium atomic fountain clocks

Jun-Ru Shi(施俊如), Xin-Liang Wang(王心亮), Fan Yang(杨帆), Yang Bai(白杨), Yong Guan(管勇), Si-Chen Fan(范思晨), Dan-Dan Liu(刘丹丹), Jun Ruan(阮军), and Shou-Gang Zhang(张首刚)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  040602

Abstract

PDF


RAPID COMMUNICATION

短红线.png

Nonreciprocal negative refraction in a dense hot atomic medium

Hai Yi(易海), Hongjun Zhang(张红军), and Hui Sun(孙辉)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  044202

Abstract

PDF


短红线.png

Quantitative analysis of the morphing wing mechanism of raptors: Morphing kinematics of Falco peregrinus wing

Di Tang(唐迪), Jinqi Che(车婧琦), Weijie Jin(金伟杰), Yahui Cui(崔亚辉), Zhongyong Fan(范忠勇), Yin Yang(杨茵), and Dawei Liu(刘大伟)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  044703

Abstract

PDF


短红线.png

Magneto-volume effect in FenTi13-n clusters during thermal expansion

Jian Huang(黄建), Yanyan Jiang(蒋妍彦), Zhichao Li(李志超), Di Zhang(张迪), Junping Qian(钱俊平), and Hui Li(李辉)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  046501

Abstract

PDF


短红线.png

First-principles study of the bandgap renormalization and optical property of β-LiGaO2

Dangqi Fang(方党旗)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  047101

Abstract

PDF


短红线.png

Adaptive genetic algorithm-based design of gamma-graphyne nanoribbon incorporating diamond-shaped segment with high thermoelectric conversion efficiency

Jingyuan Lu(陆静远), Chunfeng Cui(崔春凤), Tao Ouyang(欧阳滔), Jin Li(李金), Chaoyu He(何朝宇), Chao Tang(唐超), and Jianxin Zhong(钟建新)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  048401

Abstract

PDF


ARTICLE

短红线.png

Local density of optical states calculated by the mode spectrum in stratified media

Ting Fu(傅廷), Jingxuan Chen(陈静瑄), Xueyou Wang(王学友), Yingqiu Dai(戴迎秋), Xuyan Zhou(周旭彦), Yufei Wang(王宇飞), Mingjin Wang(王明金), and Wanhua Zheng(郑婉华)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  040204

Abstract

PDF


短红线.png

Lorentz quantum computer

Wenhao He(何文昊), Zhenduo Wang(王朕铎), and Biao Wu(吴飙)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  040304

Abstract

PDF


短红线.png

Enhanced topological superconductivity in an asymmetrical planar Josephson junction

Erhu Zhang(张二虎) and Yu Zhang(张钰)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  040307

Abstract

PDF


短红线.png

Dynamics of lump chains for the BKP equation describing propagation of nonlinear waves

Zhonglong Zhao(赵忠龙), Lingchao He(和玲超), and Abdul-Majid Wazwaz

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  040501

Abstract

PDF


短红线.png

Feedback control and quantum error correction assisted quantum multi-parameter estimation

Hai-Yuan Hong(洪海源), Xiu-Juan Lu(鲁秀娟), and Sen Kuang(匡森)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  040603

Abstract

PDF


短红线.png

Numerical study on THz radiation of two-dimensional plasmon resonance of GaN HEMT array

Hongyang Guo(郭宏阳), Ping Zhang(张平), Shengpeng Yang(杨生鹏), Shaomeng Wang(王少萌), and Yubin Gong(宫玉彬)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  040701

Abstract

PDF


短红线.png

A simple semiempirical model for the static polarizability of electronically excited atoms and molecules

Alexander S Sharipov, Alexey V Pelevkin, and Boris I Loukhovitski

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  043301

Abstract

PDF


短红线.png

Propagation and focusing characteristics of the Bessel-Gaussian beam with the spiral phase term of new power-exponent-phase

Aotian Wang(王傲天), Lianghong Yu(於亮红), Jinfeng Li(李进峰), and Xiaoyan Liang(梁晓燕)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  044201

Abstract

PDF


短红线.png

Diffraction deep neural network based orbital angular momentum mode recognition scheme in oceanic turbulence

Hai-Chao Zhan(詹海潮), Bing Chen(陈兵), Yi-Xiang Peng(彭怡翔), Le Wang(王乐), Wen-Nai Wang(王文鼐), and Sheng-Mei Zhao(赵生妹)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  044208

Abstract

PDF


短红线.png

Nonlinear wave propagation in acoustic metamaterials with bilinear nonlinearity

Shiqi Liang(梁诗琪), Jiehui Liu(刘杰惠), Yun Lai(赖耘), and Xiaozhou Liu(刘晓宙)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  044301

Abstract

PDF


短红线.png

Phase-field-crystal simulation of nano-single crystal microcrack propagation under different orientation angles

Dunwei Peng(彭敦维), Yunpeng Zhang(张云鹏), Xiaolin Tian(田晓林), Hua Hou(侯华), and Yuhong Zhao(赵宇宏)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  044601

Abstract

PDF


短红线.png

Pressure-induced structural transition and low-temperature recovery of sodium pentazolate

Zitong Zhao(赵梓彤), Ran Liu(刘然), Linlin Guo(郭琳琳), Shuang Liu(刘爽), Minghong Sui(隋明宏), Bo Liu(刘波), Zhen Yao(姚震), Peng Wang(王鹏), and Bingbing Liu(刘冰冰)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  046202

Abstract

PDF


短红线.png

Mechanical enhancement and weakening in Mo6S6 nanowire by twisting

Ke Xu(徐克), Yanwen Lin(林演文), Qiao Shi(石桥), Yuequn Fu(付越群), Yi Yang(杨毅), Zhisen Zhang(张志森), and Jianyang Wu(吴建洋)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  046204

Abstract

PDF


短红线.png

Strain compensated type II superlattices grown by molecular beam epitaxy

Chao Ning(宁超), Tian Yu(于天), Rui-Xuan Sun(孙瑞轩), Shu-Man Liu(刘舒曼), Xiao-Ling Ye(叶小玲), Ning Zhuo(卓宁), Li-Jun Wang(王利军), Jun-Qi Liu(刘俊岐), Jin-Chuan Zhang(张锦川), Shen-Qiang Zhai(翟慎强), and Feng-Qi Liu(刘峰奇)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  046802

Abstract

PDF


短红线.png

Polarization Raman spectra of graphene nanoribbons

Wangwei Xu(许望伟), Shijie Sun(孙诗杰), Muzi Yang(杨慕紫), Zhenliang Hao(郝振亮), Lei Gao(高蕾), Jianchen Lu(卢建臣), Jiasen Zhu(朱嘉森), Jian Chen(陈建), and Jinming Cai(蔡金明)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  046803

Abstract

PDF


短红线.png

Predicting novel atomic structure of the lowest-energy FenP13-n (n=0-13) clusters: A new parameter for characterizing chemical stability

Yuanqi Jiang(蒋元祺) and Ping Peng(彭平)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  047102

Abstract

PDF


短红线.png

Exploration of growth conditions of TaAs Weyl semimetal thin film using pulsed laser deposition

Shien Li(李世恩), Zefeng Lin(林泽丰), Wei Hu(胡卫), Dayu Yan(闫大禹), Fucong Chen(陈赋聪), Xinbo Bai(柏欣博), Beiyi Zhu(朱北沂), Jie Yuan(袁洁), Youguo Shi(石友国), Kui Jin(金魁), Hongming Weng(翁红明), and Haizhong Guo(郭海中)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  047103

Abstract

PDF


短红线.png

Demonstrate chiral spin currents with nontrivial interactions in superconducting quantum circuit

Xiang-Min Yu(喻祥敏), Xiang Deng(邓翔), Jian-Wen Xu(徐建文), Wen Zheng(郑文), Dong Lan(兰栋), Jie Zhao(赵杰), Xinsheng Tan(谭新生), Shao-Xiong Li(李邵雄), and Yang Yu(于扬)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  047104

Abstract

PDF


短红线.png

Advancing thermoelectrics by suppressing deep-level defects in Pb-doped AgCrSe2 alloys

Yadong Wang(王亚东), Fujie Zhang(张富界), Xuri Rao(饶旭日), Haoran Feng(冯皓然), Liwei Lin(林黎蔚), Ding Ren(任丁), Bo Liu(刘波), and Ran Ang(昂然)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  047202

Abstract

PDF


短红线.png

Cascade excitation of vortex motion and reentrant superconductivity in flexible Nb thin films

Liping Zhang(张丽萍), Zuyu Xu(徐祖雨), Xiaojie Li(黎晓杰), Xu Zhang(张旭), Mingyang Qin(秦明阳), Ruozhou Zhang(张若舟), Juan Xu(徐娟), Wenxin Cheng(程文欣), Jie Yuan(袁洁), Huabing Wang(王华兵), Alejandro V. Silhanek, Beiyi Zhu(朱北沂), Jun Miao(苗君), and Kui Jin(金魁)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  047302

Abstract

PDF


短红线.png

Focused-ion-beam assisted technique for achieving high pressure by uniaxial-pressure devices

Di Liu(刘迪), Xingyu Wang(王兴玉), Zezhong Li(李泽众), Xiaoyan Ma(马肖燕), and Shiliang Li(李世亮)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  047401

Abstract

PDF


短红线.png

Doping-enhanced robustness of anomaly-related magnetoresistance in WTe2±α flakes

Jianchao Meng(孟建超), Xinxiang Chen(陈鑫祥), Tingna Shao(邵婷娜), Mingrui Liu(刘明睿), Weimin Jiang(姜伟民), Zitao Zhang(张子涛), Changmin Xiong(熊昌民), Ruifen Dou(窦瑞芬), and Jiacai Nie(聂家财)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  047502

Abstract

PDF


短红线.png

Abnormal magnetic behavior of prussian blue analogs modified with multi-walled carbon nanotubes

Jia-Jun Mo(莫家俊), Pu-Yue Xia(夏溥越), Ji-Yu Shen(沈纪宇), Hai-Wen Chen(陈海文), Ze-Yi Lu(陆泽一), Shi-Yu Xu(徐诗语), Qing-Hang Zhang(张庆航), Yan-Fang Xia(夏艳芳), and Min Liu(刘敏)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  047503

Abstract

PDF


短红线.png

Micromagnetic study of magnetization reversal in inhomogeneous permanent magnets

Zhi Yang(杨质), Yuanyuan Chen(陈源源), Weiqiang Liu(刘卫强), Yuqing Li(李玉卿), Liying Cong(丛利颖), Qiong Wu(吴琼), Hongguo Zhang(张红国), Qingmei Lu(路清梅), Dongtao Zhang(张东涛), and Ming Yue(岳明)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  047504

Abstract

PDF


短红线.png

Domain size and charge defects affecting the polarization switching of antiferroelectric domains

Jinghao Zhu(朱静浩), Zhen Liu(刘震), Boyi Zhong(钟柏仪), Yaojin Wang(汪尧进), and Baixiang Xu(胥柏香)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  047701

Abstract

PDF


短红线.png

Dynamic electrostatic-discharge path investigation relied on different impact energies in metal-oxide-semiconductor circuits

Tian-Tian Xie(谢田田), Jun Wang(王俊), Fei-Bo Du(杜飞波), Yang Yu(郁扬), Yan-Fei Cai(蔡燕飞), Er-Yuan Feng(冯二媛), Fei Hou(侯飞), and Zhi-Wei Liu(刘志伟)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  048501

Abstract

PDF


短红线.png

Thickness effect on solar-blind photoelectric properties of ultrathin β-Ga2O3 films prepared by atomic layer deposition

Shao-Qing Wang(王少青), Ni-Ni Cheng(程妮妮), Hai-An Wang(王海安), Yi-Fan Jia(贾一凡), Qin Lu(陆芹), Jing Ning(宁静), Yue Hao(郝跃), Xiang-Tai Liu(刘祥泰), and Hai-Feng Chen(陈海峰)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  048502

Abstract

PDF


短红线.png

A 4H-SiC trench IGBT with controllable hole-extracting path for low loss

Lijuan Wu(吴丽娟), Heng Liu(刘恒), Xuanting Song(宋宣廷), Xing Chen(陈星), Jinsheng Zeng(曾金胜), Tao Qiu(邱滔), and Banghui Zhang(张帮会)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (4):  048503

Abstract

PDF公用专题推荐.png

SPECIAL TOPIC — Smart design of materials and design of smart materials

SPECIAL TOPIC — Celebrating the 100th Anniversary of Physics Discipline of Xiamen University

TOPICAL REVIEW — Physics in micro-LED and quantum dots devices

TOPICAL REVIEW — Celebrating 30 Years of Chinese Physics B

TOPICAL REVIEW — The third carbon: Carbyne with one-dimensional sp-carbon

SPECIAL TOPIC — Fabrication and manipulation of the second-generation quantum systems

SPECIAL TOPIC — Celebrating the 70th Anniversary of the Physics of Jilin University

TOPICAL REVIEW—Laser and plasma assisted synthesis of advanced nanomaterials in liquids

TOPICAL REVIEW — Progress in thermoelectric materials and devices

SPECIAL TOPIC — Emerging photovoltaic materials and devices

SPECIAL TOPIC — Organic and hybrid thermoelectrics

SPECIAL TOPIC — Superconductivity in vanadium-based kagome materials

SPECIAL TOPIC— Interdisciplinary physics: Complex network dynamics and emerging technologies

SPECIAL TOPIC — Non-Hermitian physics

SPECIAL TOPIC — Unconventional superconductivity

SPECIAL TOPIC — Two-dimensional magnetic materials and devices

SPECIAL TOPIC — Ion beam modification of materials and applications

SPECIAL TOPIC — Quantum computation and quantum simulation

SPECIAL TOPIC —Twistronics

SPECIAL TOPIC — Machine learning in condensed matter physics

SPECIAL TOPIC — Phononics and phonon engineering

SPECIAL TOPIC — Water at molecular level

SPECIAL TOPIC — Optical field manipulation

SPECIAL TOPIC — Modeling and simulations for the structures and functions of proteins and nucleic acids

SPECIAL TOPIC —Terahertz physics

SPECIAL TOPIC — Ultracold atom and its application in precision measurement

SPECIAL TOPIC — Topological 2D materials

SPECIAL TOPIC — Active matters physics

SPECIAL TOPIC — Physics in neuromorphic devices

SPECIAL TOPIC — Advanced calculation & characterization of energy storage materials & devices at multiple scale

TOPICAL REVIEW — Advanced calculation & characterization of energy storage materials & devices at multiple scale

TOPICAL REVIEW — Quantum dot displays

TOPICAL REVIEW — CALYPSO structure prediction methodology and its applications to materials discovery

SPECIAL TOPIC — A celebration of the 100th birthday of Kun Huang

TOPICAL REVIEW — A celebration of the 100th birthday of Kun Huang

SPECIAL TOPIC — Strong-field atomic and molecular physics

TOPICAL REVIEW — Strong-field atomic and molecular physics

TOPICAL REVIEW — Topological semimetals

SPECIAL TOPIC — Topological semimetals

SPECIAL TOPIC — Photodetector: Materials, physics, and applications

TOPICAL REVIEW — Photodetector: Materials, physics, and applications

TOPICAL REVIEW — Fundamental research under high magnetic fields

Virtual Special Topic — High temperature superconductivity

Virtual Special Topic — Magnetism and Magnetic Materials


公用底.png

官网:http://cpb.iphy.ac.cn  https://iopscience.iop.org/journal/1674-1056
https://wap.sciencenet.cn/blog-3377544-1386859.html

上一篇:[转载]CPB封面文章和亮点文章 | 2023年第4期
下一篇:[转载]CPB封面文章和亮点文章 | 2023年第5期
收藏 IP: 159.226.35.*| 热度|

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2023-10-2 00:19

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部