liupeng23的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/liupeng23

博文

[转载]R语言绘图+python语言绘图

已有 2043 次阅读 2019-5-22 16:13 |系统分类:科研笔记|文章来源:转载

R语言:(转载于知乎,个人绘图爱好

R语言论坛、知乎、百度......

学习R绘图网站:https://zhuanlan.zhihu.com/p/43140768

R语言基本绘图系统:https://zhuanlan.zhihu.com/p/56547452  

R语言绘图笔记汇总:https://zhuanlan.zhihu.com/p/25074456

R语言入门与基础绘图系统:https://zhuanlan.zhihu.com/p/31807056

R语言绘图:28个实用程序包:https://zhuanlan.zhihu.com/p/51658490

R语言绘图:https://www.zhihu.com/topic/20140529/hot

https://zhuanlan.zhihu.com/p/32062131

https://zhuanlan.zhihu.com/p/24747376

https://zhuanlan.zhihu.com/p/39404644

https://zhuanlan.zhihu.com/p/47672110


Python语言:

https://zhuanlan.zhihu.com/p/33440253

https://www.zhihu.com/question/21953954/answer/352119125

https://zhuanlan.zhihu.com/p/61752314

https://zhuanlan.zhihu.com/p/47314868

https://zhuanlan.zhihu.com/p/66357760

https://zhuanlan.zhihu.com/p/37220125

https://zhuanlan.zhihu.com/p/37793543


https://www.oschina.net/project/lang/25/python

http://python.jobbole.com/

https://www.pythontab.com/

https://www.python.org/getit/

https://www.python.org/getit/

https://www.python.org/getit/

http://sem.tanzhouedu.com/shiguang/it/python/pcbd/?from=bd-pc&plan=python-主要消费-名词&unit=51&keyword=python&e_adposition=cl3&e_keywordid=106675892043&e_keywordid2=106675892043

https://www.liaoxuefeng.com/wiki/1016959663602400

https://www.runoob.com/python/python-tutorial.html

https://www.python.org/downloads/windows/

http://wap.sciencenet.cn/blog-3306552-1180519.html

上一篇:洪水频率+降雨径流模型
下一篇:[转载]m_map学习资源(matlab)

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (3 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2021-10-25 13:37

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部