Frontiers of Physics分享 http://blog.sciencenet.cn/u/dudy75

博文

按标题搜索
中国暗物质实验的探索
2020-5-25 10:22
TOPICAL REVIEW Li Zhao and Jianglai Liu, Experimental search for dark matter in China , Front. Phys. 15(4), 43201 (2020), arXiv: 2003.03328 中国暗物质实验的探索 暗物质的性质是现代物理学和天文学中最大的谜团之一。为了寻找粒子暗物质的证 ...
3623 次阅读|没有评论
Bandgap opening in MoTe2 thin flakes induced by surface oxi.
2020-5-6 15:28
RESEARCH ARTICLE Front. Phys. 15(3), 33602 ( 2020 ) Bandgap opening in MoTe 2 thin flakes induced by surface oxidation Yuan Gan 1,2 , Jiyuan Liang 2 , Chang-woo Cho 2 , Si Li 3,4 , Yanping Guo 2 , Xiaoming Ma 2,5 , Xuefeng Wu 2 , Jinsheng We ...
1623 次阅读|没有评论
Relation between gravitational mass and baryonic mass ...
2020-4-27 16:05
RESEARCH ARTICLE Front. Phys. 15(2), 24603 (2020) Relation between gravitational mass and baryonic mass for non-rotating and rapidly rotating neutron stars He Gao 1 , Shun-Ke Ai 2,1 , Zhou-Jian Cao 1 , Bing Zhang 2 , Zhen-Yu Zhu 3,4 , Ang Li 3 , Nai-Bo Zhang 5 , Andrea ...
1681 次阅读|没有评论
[Review] 氧化石墨烯的物理性质和器件应用
2020-1-15 18:21
REVIEW ARTICLE Xiao-Ming Huang, Li-Zhao Liu, Si Zhou, and Ji-Jun Zhao, Physical properties and device applications of graphene oxide , Front. Phys. 15(3), 33301 (2020), arXiv: 1912.07956 (70 pages) 氧化石墨烯的物理性质和器件应用 氧化石墨烯(GO)是一种 ...
6647 次阅读|没有评论
[Topical Review] 石墨碳氮化物基单原子光催化剂
2020-1-10 11:08
Topical Review Junwei Fu, Shuandi Wang, Zihua Wang, Kang Li, Huangjingwei Li, Hui Li, Junhua Hu, Xiaowen Xu, Hongmei Li * , andMin Liu * , Graphitic carbon nitride based single-atom photocatalysts ,Front. Phys. 15(3), 33201 (2020)(14 pages) 石墨碳 ...
4273 次阅读|没有评论
【Review】原子核中非局域化结团运动:概念、容器模型及其应用
2019-12-30 14:27
Review Article Bo Zhou, Yasuro Funaki, Hisashi Horiuchi, and Akihiro Tohsaki, Nonlocalized clustering and evolution of cluster structure in nuclei , Front. Phys . 15(1), 14401 (2020), arXiv: 1905.00788 (64 pages) 原子核中非局域化结团运动:概念、容器模型 ...
2284 次阅读|没有评论
【Review】 复杂氧化物界面的量子现象:扫描透射电子显微镜的“原子视角”
2019-12-30 14:24
Review Article Hangwen Guo * , Mohammad Saghayezhian, Zhen Wang, Yimei Zhu, Jiandi Zhang, and Ward Plummer * , Visualizing quantum phenomena at complex oxide interfaces: An atomic view from scanning transmission electron microscopy , Front. Phys . 15(1), 13401 (2020) ...
2753 次阅读|没有评论
PT对称超构材料中的光子自旋霍尔效应
2019-11-29 13:49
全文下载: RESEARCH ARTICLE Yang-Yang Fu, Yue Fei, Da-Xing Dong, and You-Wen Liu, Photonic spin Hall effect in PT symmetric metamaterials , Front. Phys . 14(6), 62601 (2019) PT 对称超构材料中的光子自旋霍尔效应 光子自旋霍尔效应( Pho ...
6354 次阅读|没有评论

本页有 2 篇博文因作者的隐私设置或未通过审核而隐藏

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2024-7-21 00:27

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部